Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen voorts genoemd 'PriorWeb', de uitgever van de voorwaarden, en 'gebruiker', de klant van PriorWeb of de eindgebruiker van elk PriorWeb product of dienst.

1. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen PriorWeb en de gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

2. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde aangetekend opzeggen, waarbij rekening gehouden moet worden met een opzegtermijn van ten minste één maand. De opzeg begint te lopen op de dag van ontvangst van de aangetekende zending.

3. Indien de gebruiker een inbreuk pleegt op zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, of indien de gebruiker diens verbintenissen niet nakomt uit hoofde van een andere overeenkomst afgesloten tussen de gebruiker en PriorWeb, heeft PriorWeb het recht alle tussen de gebruiker en PriorWeb gesloten overeenkomsten te schorsen tot zolang de gebruiker aan alle verplichtingen voldoet, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de gebruiker.

2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, elk product en iedere overeenkomst tussen enerzijds PriorWeb en anderzijds de gebruiker.

2. PriorWeb is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van een uitval en / of onbereikbaarheid van de PriorWeb-diensten en -producten ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud of onvoorziene omstandigheden.

3. PriorWeb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform relevant algemeen aanvaard vakmanschap uitvoeren. Dit is een inspanningsverbintenis. Beslissingen aangaande techniek zijn geheel ter discretie van PriorWeb.

4. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PriorWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PriorWeb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PriorWeb werden verstrekt, heeft PriorWeb het recht de uitvoering van de overeenkomst unilateraal op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de gebruiker in rekening te brengen.

5. PriorWeb is niet aansprakelijk voor schade,  doordat zij is uitgegaan van door de gebruiker onjuist verstrekte of onvolledige gegevens.

6. PriorWeb is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

7. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met PriorWeb wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door PriorWeb van back-ups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn account. PriorWeb kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Priorweb eventueel back-ups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik. Er is voor de gebruiker geen enkele mogelijkheid deze back-ups te bekomen of te gebruiken, tenzij, zoals gezegd, anders werd overeengekomen.

8. PriorWeb is gerechtigd verbeteringen aan te brengen aan servers, systemen, producten en diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. PriorWeb is niet aansprakelijk voor schade geleden door de gebruiker als gevolg van voorgenoemde wijzigingen.

9. De in deze voorwaarden opgenomen aansprakelijkheden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, bedrog of grove schuld van PriorWeb of haar ondergeschikten.

10. De aansprakelijkheid van PriorWeb, voor zover de aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, beperkt de uitkering zich tot maximaal eenmaal de jaarlijkse contractwaarde van de gebruiker.

11. PriorWeb behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden alsook haar prijsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker zal hiervan minstens 8 dagen op voorhand op de hoogte van worden gebracht. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven en dat binnen de 30 dagen, zonder mogelijkheid tot restitutie.

3. Betalingen

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door PriorWeb aangegeven wijze en valuta. Voor particuliere klanten worden facturen digitaal per e-mail verstuurd.

2. In het geval de gebruiker in gebreke blijft de aan PriorWeb verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen te betalen, heeft PriorWeb het recht de overeenkomst te schorsen en een heractivering of herstelling van de dienstverlening te weigeren tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. PriorWeb is eveneens gerechtigd de overeenkomst te schorsen en / of te beëindigen voor zover de gebruiker zijn verplichtingen krachtens een andere overeenkomst gesloten met PriorWeb schendt. In deze gevallen is de gebruiker van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling en niettegenstaande art. 1231 Burgerlijk Wetboek, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding voor administratieve kosten van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1000,00 EUR.

3. In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de gebruiker is PriorWeb gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en / of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

4. Offertes

1. Offertes zijn standaard dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven. PriorWeb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen de dertig dagen na de opmaak van de offerte door PriorWeb werd ontvangen.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders wordt aangegeven.

3. PriorWeb behoudt zich het recht voor om unilateraal offertes in te trekken binnen de eerste drie dagen na opmaak, zonder opgave van reden.

5. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. PriorWeb zal de persoonsgegevens van de gebruiker, behoudens via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven en louter gebruiken voor interne doeleinden. De gebruiker verbindt zich ertoe elke wijziging in zijn persoonsgegevens, voor zover bekend bij PriorWeb, onverwijld te melden.

6. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. PriorWeb behoudt zich het recht om de toegang tot de geleverde diensten of producten tijdelijk of permanent te weigeren aan de gebruiker indien zij beslist dat er onrechtmatig gebruik van is gemaakt.

2. PriorWeb verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende aan de gebruiker op al haar systemen, ongeacht het product of de dienst:

  • Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk;
  • Erotisch materiaal met obscene of onethische inhoud, ter discretie van PriorWeb;
  • Het versturen van spam (ongevraagde e-mail);
  • Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren;
  • Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving; 
  • Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft;
  • Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken tot de systemen of voor andere gebruikers. 

3. PriorWeb heeft het recht de door de gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden.

4. Wanneer aan PriorWeb door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de gebruiker er zich van bewust zijn dat PriorWeb zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. PriorWeb behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. PriorWeb kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker, wat ook de schade moge zijn.

5. Alle schade en kosten die PriorWeb heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker, zullen verhaald worden op de gebruiker.

6. PriorWeb is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de gebruiker wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden.

7. Gebreken en klachten

1. Klachten over verrichte werkzaamheden of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen de acht dagen na ontdekking aangetekend geworden gemeld aan PriorWeb, zoniet wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

2. Indien een klacht gegrond is, zal PriorWeb zich inspannen om op een redelijke termijn, afhankelijk van de hoogdringendheid van de klacht, een oplossing aan te bieden aan de gebruiker. Klachten worden behandeld conform het intern kwaliteitssysteem van PriorWeb.

8. Geschillenbeslechting

1. Op elke overeenkomst tussen PriorWeb en de gebruiker is het Belgische recht van toepassing.

2. De rechter in de woonplaats van PriorWeb is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Blijf op de hoogte

Nieuws en statusupdates in uw mailbox